Rregullore

Rregullore nr. 16, datë 31.01.2018 “Për formularin e kërkesës, përmbajtjen e dokumentacionit për miratim prospekti për emetimin e obligacioneve”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 16
  Datë: 31/01/2018
 • Hyn në fuqi : 01/03/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Objekti i kësaj rregulloreje përcakton mënyrën e aplikimit për marrjen e miratimit të prospektit për emetimin e obligacioneve me ofertë private dhe publike, si dhe dokumentacionin përkatës.

   Materiali i plotë