Rregullore

Rregullore nr. 57, datë 29.03.2018 “Mbi transaksionet me palët e lidhura dhe/apo palët që i përkasin të njëjtit grup financiar”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 57
  Datë: 29/03/2018
 • Hyn në fuqi : 01/05/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Objekti i kësaj rregulloreje është vendosja e rregullave për transaksionet e portofolit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, të kryera me palë të lidhura dhe/apo palët që i përkasin të njëjtit grup financiar, në emër ose drejtpërdrejtë me subjektet e përcaktuara si palë e lidhur me shoqërinë e administrimit të SIK, si dhe me depozitarin e fondit të investimit ose sipërmarrjen e investimeve kolektive.

 

   Materiali i plotë