Rregullore

Rregullore nr. 216, datë 31.10.2018 “Për njohjen e krediteve të formimit profesional në vazhdimësi”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 216
  Datë: 31/10/2018
 • Hyn në fuqi : 31/10/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore synon të përcaktojë kriteret dhe procedurën që ndiqet për vlerësimin e krediteve, me qëllim njohjen e tyre si kredite të vlefshme të formimit profesional në vazhdimësi për profesionet që licencohen/miratohen nga Autoriteti.
 

   Materiali i plotë