Rregullore

Rregullore nr. 42, datë 28.05.2009 "Mbi detyrimin e emetuesit për informimin e publikut mbi faktet me rëndësi materiale"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 42
  Datë: 28/05/2009
 • Hyn në fuqi : 28/05/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së dhënies dhe të përmbajtjes të informacionit që i duhet dhënë publikut në lidhje me rrethana apo vendime të cilat përbëjnë fakte me rëndësi materiale si dhe përcaktimi i rasteve që përbëjnë fakte me rëndësi materiale.

   Materiali i plotë