Rregullore

Rregullore nr. 68, datë 27.07.2009 "Mbi përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare në fushën e letrave me vlerë"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 68
  Datë: 27/07/2009
 • Hyn në fuqi : 27/07/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave në lidhje me përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare si dhe përcaktimi i rrethanave apo marrëdhënieve që krijojnë konflikt interesi nga subjektet e përcaktuara në nenin 114, të ligjit “Për titujt”.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 152, datë 30.11.2017)

   Materiali i plotë