Rregullore

Rregullore nr. 74, datë 28.08.2009 "Mbi përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të veprimtarisë tregtare të shoqërive komisionere në letrat me vlerë"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 74
  Datë: 28/08/2009
 • Hyn në fuqi : 28/08/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të raportit të veprimtarisë tregetare për shoqëritë komisionere në fushën e letrave me vlerë, të cilat i paraqiten Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe përdoruesve të jashtëm, në mënyrë që të jepet informacion për pozitën financiare, veprimtarinë tregtare dhe ndryshimet e ndodhura.

   Materiali i plotë