Rregullore

Rregullore nr. 2, datë 28.01.2010 "Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 2
  Datë: 28/01/2010
 • Hyn në fuqi : 28/01/2010
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo Rregullore përcakton rregullat dhe standardet e mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimeve,  përmbajtjen dhe afatet e raportimit të saj pranë Autoritetit.

(Ndryshuar me vendim Bordi Nr. 106, datë 30.10.2013)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 153, datë 30.11.2017)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 168, datë 31.08.2018)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 240, datë 12.12.2018)

 

   Materiali i plotë