Rregullore

Rregullore nr. 18/1, datë 25.02.2010 "Tarifat e licencimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit vullnetar"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 18/1
  Datë: 25/02/2010
 • Hyn në fuqi : 25/02/2010
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Kjo Rregullore përcakton elementët dhe madhësinë e tarifave për licensimin, miratimin, autorizimin, funksionimin e shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit vullnetar dhe penalitetet për pagesat e vonuara. (Ndryshuar me Vendimin e Bordit Nr. 134, datë 06.10.2011), (Ndryshuar me Vendimin e Bordit Nr. 184, date 13.12.2011)

   Materiali i plotë