Rregullore

Rregullore nr. 21, datë 19.03.2010 "Mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rregullat e trajtimit të dëmeve të kartonit jeshil"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 21
  Datë: 19/03/2010
 • Hyn në fuqi : 19/03/2010
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo Rregullore ka për objekt të përcaktojë rregullat mbi administrimin e Fondit të Garancisë së Kartonit Jeshil për të  garantuar detyrimet financiare që rrjedhin nga antarësimi në sistemin e kartonit jeshil dhe kriteret bazë të pajisjes së Anëtarëve me Certifikatë Ndërkombëtare Sigurimi, në momentin e aplikimit dhe në vazhdim.

   Materiali i plotë