Rregullore

Rregullore nr. 113, datë 18.11.2010 "Për testimin e administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve te pensioneve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 113
  Datë: 18/11/2010
 • Hyn në fuqi : 18/11/2010
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e procedurave të organizimit të testimit të administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve, ngritjen e komisionit të testimit, si dhe rastet e  delegimit të organizimit të testimit në qendra specializuara ose universitete/fakultete.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 152, datë 30.11.2017)

   Materiali i plotë