Rregullore

Rregullore nr. 124, datë 7.12.2010 “Mbi afatet, kushtet dhe procedurat për autorizim të bankave si kujdestarë të obligacioneve”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 124
  Datë: 07/12/2010
 • Hyn në fuqi : 07/12/2010
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Letrave me Vlerë

Kjo rregullore përcakton: a) afatet kohore, kushtet dhe procedurat për autorizimin e kujdestarëve të obligacioneve të shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore, b) informacionin që duhet të jepet nga bankat që veprojnë si kujdestarë të obligacioneve dhe që veprojnë si nxitës tregu për klientët e tyre në lidhje me këto obligacione dhe me transaksionet në vazhdim dhe c) masat shtesë që ndërmerren nga Autoriteti në rast shkeljeje të detyrimeve të parashikuara me ligj.