Rregullore

Rregullore nr.24, datë 23.02.2011 “Mbi ndarjen e veprimtarive të shoqërisë administruese të fondit të pensionit vullnetar”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 24
  Datë: 23/02/2011
 • Hyn në fuqi : 23/02/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Kjo rregullore përcakton kriteret dhe standardet për ndarjen e veprimtarisë së administrimit të fondit të pensionit, nga veprimtaria e administrimit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, në rastin kur të dy veprimtaritë kryhen nga e njëjta shoqëri administruese e licencuar. 

   Materiali i plotë