Rregullore

Rregullore nr. 68, datë 26.05.2011 "Për dhënien e licencës, veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe kërkesat e raportimit për sipërmarrjen e investimeve kolektive me ofertë publike të krijuar nga një shoqëri e huaj administruese"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 68
  Datë: 26/05/2011
 • Hyn në fuqi : 26/05/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton dokumentacionin shtesë për dhënien e licencës për sipërmarrjen e investimeve kolektive me ofertë publike të krijuar nga një shoqëri e huaj administruese, si dhe kërkesat për veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe mënyrën e raportimit.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 68, datë 23.07.2015)

   Materiali i plotë