Rregullore

Rregullore nr. 69, datë 26.05.2011 "Për autorizimin e individëve për shitjen e kuotave/aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 69
  Datë: 26/05/2011
 • Hyn në fuqi : 26/05/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton kushtet, mënyrën e autorizimit për shitjen e kuotave/aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike, për individët e punësuar të një agjenti të shoqërisë administruese, si dhe agjentët-individë, të cilët veprojnë për llogari të shoqërisë administruese sipas një kontrate të veçantë.


(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 135, datë 26.11.2018)

   Materiali i plotë