Rregullore

Rregullore nr. 77, datë 29.06.2011 "Mbi përcaktimin e vlerës së aseteve të sipermarrjeve të investimit kolektiv dhe llogaritjen e vlerës neto të aseteve të tyre për kuotë ose për aksion"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 77
  Datë: 29/06/2011
 • Hyn në fuqi : 29/06/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton bazën e detyrueshme për përcaktimin e vlerës së aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, duke përfshirë letrat me vlerë, paranë dhe ekuivalentet e saj, valutën e huaj, transaksionet me kontratat e të ardhmes (future), kontratat e mundësive (option) dhe derivativët e tjerë, pasuritë e paluajtshme, pronat e shoqërisë (ne rastin e shoqerise se investimit) ose të drejta të tjera pronësie të transferueshme.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 46, datë 30.06.2015)

   Materiali i plotë