Ligje

Ligji nr. 10 455, datë 21.07.2011 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit""

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 10 455
  Datë: 21/07/2011
 • Hyn në fuqi : 25/08/2011
 • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 107
  Datë: 09/08/2011
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” behen disa ndryshime. Shoqëritë e sigurimeve përcaktojnë vetë tarifat e primit të sigurimit sipas kushteve të tregut. Por pavarësisht tarifave të liberalizuara të primit të sigurimit të detyrueshëm shoqëritë e sigurimit krijojnë provigjone jo më pak se niveli I provigjoneve të përcaktuara nga Autoriteti.

   Materiali i plotë