Rregullore

Rregullore nr. 127, datë 06.10.2011 "Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 127
  Datë: 06/10/2011
 • Hyn në fuqi : 06/10/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen minimale, afatet dhe formën e raporteve të detyrueshme të dorëzuara në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 151 datë 21.12.2015)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 137, datë 28.09.2017)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 89, datë 13.06.2018)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 1, datë 22.01.2020)


 

   Materiali i plotë