Rregullore

Rregullore nr. 131, datë 06.10.2011 "Mbi kodin e sjelljes të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 131
  Datë: 06/10/2011
 • Hyn në fuqi : 06/10/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore ka për qëllim të rregullojë sjelljen dhe kushtet për kryerjen e veprimtarisë të shoqërive të administrimit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, me qëllim garantimin e kryerjes sa më efikase të veprimtarisë dhe uljen në minimum të rrezikut të biznesit.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 136, datë 31.10.2014)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 47, datë 30.06.2015)

   Materiali i plotë