Rregullore

Rregullore nr. 50, datë 21.03.2012 "Mbi rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 50
  Datë: 21/03/2012
 • Hyn në fuqi : 21/03/2012
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit, si dhe procedurën e miratimit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (në vijim referuar si "Autoriteti") në këtë rast.

   Materiali i plotë