Rregullore

Rregullore nr. 139, datë 26.09.2012 "Për përllogaritjen e vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit vullnetar dhe afatet e publikimit te informacionit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 139
  Datë: 26/09/2012
 • Hyn në fuqi : 26/09/2012
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Kjo rregullore përcakton mënyrën e vlerësimit të aseteve dhe detyrimeve të fondit të pensionit, përllogaritjen e  vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit dhe vlerës së kuotës së fondit të pensionit si dhe shpeshtësinë e llogaritjes së vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit, si dhe mënyrën dhe kohën e publikimit të informacionit.


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 3, datë 22.01.2020)
 

   Materiali i plotë