Rregullore

Rregullore nr. 160, datë 21.11.2012 "Për kushtet e organizimit dhe funksionimit të platformës shumëpalëshe të tregtimit – MTF"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 160
  Datë: 21/11/2012
 • Hyn në fuqi : 21/11/2012
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Letrave me Vlerë

Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i kushteve për organizimin dhe funksionimin e Platformës Shumëpalëshe të Tregtimit, që në vijim do të quhet MTF, si dhe kushtet që duhet të plotësojnë operatorët për të vënë në funksionim këtë platformë.

   Materiali i plotë