Rregullore

Rregullore nr. 18, datë 10.03.2014 "Për përcaktimin e rregullave për pagesën nga rezerva monetare të dëmeve që mbulohen nga kontratat e sigurimit të detyrueshëm motorik në sektorin e transportit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 18
  Datë: 10/03/2014
 • Hyn në fuqi : 10/03/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Autoriteti bazuar në rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, me qëllim marrjen e masave për stabilizimin dhe rritjen e pagesave të dëmeve të tregut MPTL, ka miratuar rregulloren e cila përcakton rregulla për krijimin e një rezervë në mjete monetare bazuar në të dhënat e tregut mbi dëmet e ndodhura si dhe sigurimin për financimin e mjaftueshëm të kësaj rezerve.
Krijimi i kësaj rezerve do të realizohet nëpërmjet fazave të ndryshme në kohë deri në arritjen e përmirësimeve të dukshme të tregut MTPL.

   Materiali i plotë