Rregullore

Rregullore nr. 96, datë 25.06.2014 "Për formën, llogaritjen dhe shumën e kapitalit që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 96
  Datë: 25/06/2014
 • Hyn në fuqi : 01/09/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e formës, llogaritjes dhe shumës së kapitalit që duhet të ketë detyrimisht dhe në çdo kohë shoqëria administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 121, datë 24.08.2016)

   Materiali i plotë