Rregullore

Rregullore nr. 97, datë 25.06.2014 "Për informacionin kryesor që duhet t’i vihet në dipozicion investitorit të skemave të investimeve kolektive"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 97
  Datë: 25/06/2014
 • Hyn në fuqi : 25/06/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e rregullave për dhënien e detyrueshme të informacionit kryesor për investitorin nga shoqëria administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, për përmbajtjen e detajuar të informacionit kryesor dhe për kushtet që duhet të plotësojë kur ky informacion jepet në formën e durable medium.

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 215, datë 28.12.2017)

   Materiali i plotë