Rregullore

Vendim nr. 55, datë 30.03.2011 "Për njohjen e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 55
  Datë: 30/03/2011
 • Hyn në fuqi : 30/03/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Letrave me Vlerë

Objekti i këtij vendimi është  njohja e veprimtarisë se agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë, si veprimtari e lidhur me transaksionet me titujt (letrat me vlerë).

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 123, datë 25.11.2013)

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 132, datë 26.11.2015)

   Materiali i plotë