Rregullore

Rregullore nr. 71, datë 27.03.2019 “Për veprimtarinë e agjentit të shoqërisë së brokerimit në tituj”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 71
  Datë: 27/03/2019
 • Hyn në fuqi : 27/03/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Titujve

Kjo rregullore përcakton rregullat në lidhje me njohjen dhe monitorimin e veprimtarisë së agjentit të shoqërisë së brokerimit në tituj, i cili vepron në emër dhe për llogari vetëm të një brokeri të licencuar për titujt në territorin e Republikës së Shqipërisë, apo shoqëri e licencuar nga Autoritetet rregullatore dhe mbikëqyrëse, anëtare të BE-së, në përputhje me kufizimet e licencës përkatëse.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 248, datë 19.12.2019)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 72, datë 22.05.2020)

   Materiali i plotë