Rregullore

Rregullore nr. 124, datë 21.06.2019, “Për disa kërkesa shtesë për aksionarët themelues, aksionarin ndikues si dhe anëtarin ekzekutiv të këshillit të administrimit e shoqerisë adminsitruese të sipermarejeve të investimeve kolektive”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 124
  Datë: 21/06/2019
 • Hyn në fuqi : 21/06/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Letrave me Vlerë

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e dokumentave shtesë për aksionarët themelues të shoqërisë adminsitruese të sipërmarrejeve të investimeve kolektive si dhe dokumentacionin shtesë në lidhje me ndryshimin e kontrollit si dhe miratimin/ndryshimin e anëtarit ekzekutiv të këshillit të administrimit (administratorin/administratorët) e shoqërisë.

   Materiali i plotë