Rregullore

Rregullore nr. 124, datë 21.06.2019 “Për disa kërkesa shtesë për aksionarët themelues, aksionarët ndikues si dhe anëtarin ekzekutiv të këshillit të administrimit të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive”.

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 124
  Datë: 21/06/2019
 • Hyn në fuqi : 21/06/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e dokumentave shtesë për aksionarët themelues të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive si dhe dokumentacionin shtesë në lidhje me ndryshimin e kontrollit si dhe miratimin/ndryshimin e anëtarit ekzekutiv të këshillit të administrimit (administratorin/administratorët) e shoqërisë.
 

   Materiali i plotë