Rregullore

Rregullore nr. 119, datë 06.06.2019 “Mbi administrimin e Fondit të Kompensimit”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 119
  Datë: 06/06/2019
 • Hyn në fuqi : 06/06/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore përcakton rregullat e detyrueshme mbi administrimin e Fondit të Kompensimit dhe mbi delegimin, trajtimin, pagesën dhe rimbursimin e praktikave objekt i Fondit të Kompensimit, sipas parashikimeve të kësaj rregulloreje dhe legjislacionit në fuqi.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 114, datë 31.08.2020)
 

   Materiali i plotë