Udhezim

Udhëzim nr. 2, datë 21.11.2007 "Për procedurat e inspektimit në subjektet financiare jo-bankare"

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 2
  Datë: 21/11/2007
 • Hyn në fuqi : 21/11/2007
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të pikave 2, 3 dhe 19 të Nenit 14 të Ligjit Nr. 9572 datë 03/07/2006 për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Hartimi i këtij udhëzimi synon vendosjen e rregullave, procedurave që do të ndiqen gjatë ushtrimit të inspektimit, procedurave të komunikimit, rregullave të etikës profesionale dhe disiplinës që duhet të zbatohen gjatë ushtrimit të inspektimit në vend në subjektet financiare jo-bankare.

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 161, datë 21.12.2012)

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 152, datë 30.11.2017)

   Materiali i plotë