Rregullore

Rregullore nr. 115, datë 11.09.2008 "Mbi përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive dhe të librit të transaksioneve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 115
  Datë: 11/09/2008
 • Hyn në fuqi : 11/09/2008
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Titujve

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive të cilat duhen të mbahen nga shoqëritë komisionere për sa u përket transaksioneve në lidhje me titujt referuar në Nenin 42 pikat 1, 2, dhe 3 të ligjit nr. 9876, datë 21.2.2008 "Për Titujt".

   Materiali i plotë