Rregullore

Rregullore nr. 165, datë 23.12.2008 "Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/ Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 165
  Datë: 23/12/2008
 • Hyn në fuqi : 23/12/2008
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Kjo rregullore përcakton dokumentacionin shoqërues të kërkesës dhe kriteret për licencim për veprimtari të tregtimit të titujve dhe të këshillimit në investime, përmbajtjen dhe procedurën e trajtimit të kërkesës për licencim, procedurën e miratimit të statutit të një shoqërie që krijohet për të ushtruar veprimtari të tregtimit dhe këshillimit në tituj, si dhe ndryshimet në këto akte dhe dokumentacionin për dhënien e miratimit të anëtarëve të bordit drejtues dhe drejtuesit kryesor të shoqërisë së brokerimit e këshillimit në investime.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit Nr. 152, datë 30.11.2017)

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 218, datë 31.10.2018)

 

   Materiali i plotë