Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
1.Alma HASANAJ229.09.2016Pa afatAKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.aRr. Qemal Stafa, pall. 31, Njësia Tregtare 2, nr. 20 Tiranë
2.Anila FURERAJ329.09.2016Pa afatAKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.aRr. Qemal Stafa, pall. 31, Njësia Tregtare 2, nr. 20 Tiranë