Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
 Print

Në mbledhjen e datës 30 mars 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

  1. Miratimin e provigjoneve teknike të shoqërive të sigurimit;
  2. Miratimin e tabelave të primit të rrezikut për vitin 2017;
  3. Miratimin e Fondit të Kompensimit për vitin 2017;
  4. Miratimin e buxhetit të Byrosë Shqiptare të Sigurimit, për vitin 2017;
  5. Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a., si rezultat i rritjes së kapitalit;
  6. Licencimin e shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a. për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në tituj dhe miratimin si agjent i lidhur i shoqërisë së brokerimit “LeadCapital Markets” Ltd”;
  7. Licencimin për të vepruar si broker për tregtimin e titujve në emër dhe për llogari të shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a.;
  8. Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime;
  9. Miratimin e shoqërisë audituese “Lireng Auditing” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2016, të Byrosë Shqiptare të Sigurimit;
  10. Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “Smart Broker” sh.a. si rezultat i ndryshimit të emrit në “Smart Insurance Broker”.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë