Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Direktiva dhe Rregullore të BE >> Tregu i Sigurimeve
 Print

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jo-bankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare dhe tregun e titujve.

Autoritetet mbikëqyrëse Evropiane të tregut financiar jo-bankar janë dy:

1. Autoriteti Evropian i Sigurimeve dhe Pensioneve Profesionale (EIOPA)

Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority)

Udhëzimet e EIOPA-s janë të aksesueshme në këtë link.

2. Autoriteti Evropian i Titujve dhe Tregjeve (ESMA)

Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

Udhëzimet e ESMA-s janë të aksesueshme në këtë link

Lista e tregjeve te rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian


Directive 2016/97 of the European Parliament and of the Council on insurance distribution (recast)

Directive 2009/138/EC on taking-up and pursuit of the Business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Directive 2009/103/EC relating to Insurance against Civil Liability in Respect of the use of Motor Vehicles, and the Enforcement of the Obligation to insure against such Liability

Decision 2009/79/EC establishing the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (EIOPA)

Directive 2007/44/EC amending Council D92/49/EEC and Directives 2002/83/EC, 2004/39/EC, 2005/68/EC and 2006/48/EC as regards procedural Rules and Evaluation Criteria for the prudential Assessment of Acquisitions and increase of Holdings in the Financial Sector

Directive 2005/68/EC on Reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/EEC as well as Directives 98/78/EC and 2002/83/EC

Decision 2004/9/EC establishing the European Insurance and Occupational Pensions Committee (EIOPA)

Directive 2002/92/EC Insurance Mediation

Directive 2002/83/EC concerning Life Assurance

Directive 2002/13/EC amending Council Directive 73/239/EEC as regards the Solvency Margin Requirements for Non-Life Insurance Undertakings

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë