Media: Njoftime

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

13 Nentor 2018

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, e ndryshuar, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, shpall rezultatet e testimit të datës 05.11.2018. Komisioni [...]

AMF, pranë studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës për rritjen e edukimit financiar

13 Nentor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi ditën e martë, më datë 13 nëntor 2018, ora 10:30, një leksion të hapur me studentë të Fakultetit të Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 118, tetor 2018

6 Nentor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 118, tetor 2018, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 118 klikoni këtu.  

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Tetor 2018

Në mbledhjen e datës 31 tetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit vullnetar “Sigal”; Miratimin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit të shoqërisë administruese të fondit të pensioneve “Sigal Life [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

30 Tetor 2018

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” e ndryshuar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-shtator 2018

26 Tetor 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-shtator 2018 kapën vlerën mbi 12,460 milionë lekë, ose 3.61% më shumë se në periudhën janar-shtator  2017. Gjatë periudhës janar-shtator 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 955,620 me një rritje prej 5.34% krahasuar [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2018

26 Tetor 2018

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2018 u dominua në masën 85.94% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 14.06% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 91.37% e të gjitha transaksioneve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Tetor 2018

Ditën e mërkurë, datë 31.10.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit vullnetar [...]

Paralajmërim mbi riskun e investimit në instrumentin “Kontratë për Diferencë” (CFD)

16 Tetor 2018

Në kuadrin e mbrojtjes së investitorit dhe edukimit financiar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tërheq vëmendjen në lidhje me investimin në instrumentin “Kontratë për Diferencë” (CFD) për shkak të rrezikut që mbart ky lloj produkti. Instrumentet financiarë CFD ofrohen kryesisht nëpërmjet platformave online. [...]

Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime

12 Tetor 2018

Në zbatim të nenit  227, pika 3-4, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” si dhe nenit 7, pika 3, të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 "Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në [...]