Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Të Përgjithshme
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Ligje
 Print
Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive""
Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 05/05/2016

Ligji nr. 52, datë 22.05.2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit"
Ky ligj rregullon krijimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e shoqërive të sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit, me qëllim ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 04/07/2014

Ligji nr. 10 455, datë 21.07.2011 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit""
Në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” behen disa ndryshime. ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 25/08/2011

Ligji nr. 10 236, datë 18.02.2010 "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"
Ky ligj përcakton rregullat, që lidhen me kushtet dhe procedurat për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike. ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 02/04/2010

Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"
Ndryshuar nga: Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 15/01/2010

Ligji nr. 10 197, datë 10.12.2009 "Për fondet e pensionit vullnetar"
Qëllimi i këtij ligji është të vendosë standardet e nevojshme për: a) administrimin me efektivitet të fondeve ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 15/01/2010

Ligji nr. 10 158, datë 15.10.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore"
Ligji për Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore ka si qëllim përmirësimin e bazës ligjore, ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 20/11/2009

Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009 "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit"
Ndryshuar nga: Ligji Nr. 10455, datë 21.7.2011 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 107, datë 09/08/2011 Qëllim i këtij ligji është ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 19/03/2009

Ligji nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt"
Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve, tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 27/03/2008

(SHFUQIZUAR) Ligji nr. 9685, datë 26.02.2007 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9267, datë 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime"
Objekt i këtij ligji është ndryshimi dhe shtesa i ligjit nr.9267, datë 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 31/03/2007

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë