Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 200, datë 27.12.2016 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve matematike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve"
Objekti i rregullores është përcaktimi i llojeve dhe karakteristikave të aktiveve në mbulim të provigjoneve matematike, ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/27/2016

Rregullore nr. 187, datë 24.11.2016 “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes së provigjoneve matematike, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve matematike dhe kriteret e procedurat e miratimit të tyre”
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i parimeve, i bazave teknike dhe i metodave të llogaritjes së  provigjoneve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/24/2016

Rregullore nr. 154, datë 29.09.2016 "Mbi pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në Fondet e Investimeve"
Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe procedurave për pezullimin e shitjes dhe shlyerjes ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/29/2016

Manuali i Mbikëqyrjes me Bazë Rreziku të Fondeve Vullnetare të Pensionit nr. 146, datë 29.09.2016
Objektivi i këtij manuali është t’i sigurojë AMF-së material thelbësor referimi për të mundësuar zbatimin ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/29/2016

Manuali i Mbikëqyrjes për Parandalimin e Pastrimit të Parave nr. 136, datë 29.09.2016
Objekti i këtij manuali është garantimi që siguruesit dhe bizneset të cilave u shërbejnë janë në dijeni për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/29/2016

Rregullore nr. 87, datë 27.06.2016 “Mbi elementët e zbritshëm në llogaritjen e kapitalit të shoqërive të sigurimit”
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i aktiveve jo likuide të cilat përbëjnë elementë të zbritshëm ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/27/2016

Rregullore nr. 56, datë 28.04.2016 "Mbi administrimin e likuiditetit nga shoqëritë e sigurimit dhe risigurimit"
Objekt i kësaj rregulloreje është, metoda e llogaritjes së normës së likuiditetit, plani masave dhe veprimeve në rast ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 7/28/2016

Rregullore nr. 110, datë 19.07.2016 "Për administrimin e riskut të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"
Kjo rregullore përcakton rregullat për organizimin dhe funksionimin e sistemit të administrimit të riskut të shoqërisë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 7/19/2016

Rregullore nr. 89, datë 27.06.2016 "Për kriteret dhe kërkesat për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe shoqërive administruese të fondeve të pensionit vullnetar"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/27/2016

Rregullore nr. 76, datë 30.05.2016 "Mbi kategoritë e investimeve të lejuara, kufizimet që zbatohen dhe përdorimin e instrumenteve financiare derivative"
Kjo rregullore përcakton: Kategoritë e investimeve të lejuara, kufizimet që zbatohen për investimin e aktiveve, përdorimin ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/30/2016

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë