Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Të Përgjithshme
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Ligje >> Tregu i Sigurimeve
 Print
Ligji nr. 52, datë 22.05.2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit"
Ky ligj rregullon krijimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e shoqërive të sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit, me qëllim ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 04/07/2014

Ligji nr. 10 455, datë 21.07.2011 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit""
Në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” behen disa ndryshime. ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 25/08/2011

Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009 "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit"
Ndryshuar nga: Ligji Nr. 10455, datë 21.7.2011 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 107, datë 09/08/2011 Qëllim i këtij ligji është ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 19/03/2009

(SHFUQIZUAR) Ligji nr. 9685, datë 26.02.2007 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9267, datë 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime"
Objekt i këtij ligji është ndryshimi dhe shtesa i ligjit nr.9267, datë 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 31/03/2007

(SHFUQIZUAR) Ligji nr. 9267, datë 29.07.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime"
Objekt i këtij ligji është vendosja e parimeve dhe rregullave të përgjithshme për veprimtarinë e sigurimit dhe të ...
Miratoi Kuvendi. Hyn në fuqi 28/08/2004

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë