Bordi

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare është organi më i lartë drejtues dhe vendimmarrës. Bazuar në Ligjin nr. 9572, datë 03.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" i ndryshuar, ai është një organ kolegjial i përbërë nga 5 anëtarë, dy prej të cilëve, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv dhe Nëndrejtori Ekzekutiv janë anëtarë ekzekutivë me kohë të plotë, ndërsa Kryetari dhe dy anëtarë të tjerë janë anëtarë joekzekutivë. Mandati i çdo anëtari Bordi është 5 vjet. Anëtarët e Bordit emërohen nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë sipas një procedure të përcaktuar në ligj.

Aktualisht, Bordi i AMF përbëhet nga:

Pajtim MELANI Kryetar i Bordit (emëruar më 12.03.2015)
Ervin KOÇI Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv (emëruar më 06.04.2017)
Mimoza KAÇI Nëndrejtor Ekzekutiv (emëruar më 24.12.2014)
Idlir GJATA Anëtar (emëruar më 25.01.2018)
Klodion SHEHU Anëtar (emëruar më 28.01.2016)