Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Bordi i AMF
Komitetet e Kontrollit
Auditimi
     • KLSH
     • Jashtëm
Bordi i AMF
 Print

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare është organi më i lartë drejtues dhe vendimmarrës. Bazuar në Ligjin nr. 9572, datë 03.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" i ndryshuar, ai është një organ kolegjial i përbërë nga 5 anëtarë, dy prej të cilëve, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv dhe Nëndrejtori Ekzekutiv janë anëtarë ekzekutivë me kohë të plotë, ndërsa Kryetari dhe dy anëtarë të tjerë janë anëtarë joekzekutivë. Mandati i çdo anëtari Bordi është 5 vjet. Anëtarët e Bordit emërohen nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë sipas një procedure të përcaktuar në ligj.

Aktualisht, Bordi i AMF përbëhet nga:

• Pajtim MELANI Kryetar i Bordit (emëruar më 12.03.2015)
• Ervin KOÇI Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv (emëruar më 06.04.2017)
• Mimoza KAÇI Nëndrejtor Ekzekutiv (emëruar më 24.12.2014)
• Arjan SALATI Anëtar (emëruar më 24.12.2014)
• Klodion Shehu Anëtar (emëruar më 28.01.2016)
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë