Kërkime: Konferenca

Konferencë mbi prezantimin e Strategjisë “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare prezantoi më 14 maj 2018 Strategjinë 5-vjeçare të zhvillimit të AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje për periudhën 2018-2022. Strategjia është një dokument i rëndësishëm që harmonizon së bashku axhendën e integrimit në Bashkimin Evropian, me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e shoqëror të vendit dhe objektivat financiarë të rritjes së Autoritetit.

Strategjia ka tre pjesë përbërëse që janë: (i) identiteti i AMF-së, (ii) boshtet e zhvillimeve strategjike sipas tregjeve; dhe (iii) infrastruktura ligjore.

Për secilën nga këto pjesë përbërëse, Strategjia analizon situatën aktuale dhe vendos objektiva për t’u realizuar për të ardhmen. AMF synon t’i arrijë objektivat kryesore të zhvillimit duke vendosur gjithë potencialin e saj mbikëqyrës e rregullator drejt punës për krijimin dhe forcimin e tregjeve financiare jobankare që ato:

 • Të shkojnë drejt niveleve evropiane, si tregje financiare të sigurta dhe transparente;
 • Të rrisin besimin e konsumatorit;
 • Të rrisin rolin si financues të ekonomisë kombëtare.
Strategjia e detajuar përmban rekomandime që janë kthyer në prioritete të punës së Autoritetit në 5 vitet e ardhshme.

Për të lexuar Strategjinë 5-vjeçare të zhvillimit të AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje për periudhën 2018-2022 lutem klikoni këtu.
 

  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë në datën 24 maj 2018 Konferencës Kombëtare III “Sfidat e zhvillimit të tregjeve nën mbikëqyrjen e AMF-së dhe edukimi financiar”

RRETH KONFERENCËS
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) ka kënaqësinë të njoftojë organizimin e Konferencës Kombëtare III “Sfidat e zhvillimit të tregjeve nën mbikëqyrjen e AMF-së dhe edukimi financiar”, në datën 24 Maj 2018. Ky aktivitet organizohet për herë të parë nga AMF në këtë lloj formati në kuadër të zbatimit të Strategjisë 3-vjecare “Për rritjen e besimit të konsumatorit dhe investitorit në tregjet nën mbikëqyrje” si dhe përkon me Vitin Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.

Qëllimi kryesor i konferencës është të sigurojë një qasje akademike dhe profesionale si dhe të nxisë diskutimin mbi zhvillimet e sotme më të rëndësishme në tregjet nën mbikëqyrjen e AMF-së, problemet dhe sfidat e transformimit të këtyre tregjeve dhe rëndësinë e edukimit financiar në zhvillimin e tyre.

Në kuadër të kësaj konference njëri nga panelet është konceptuar të prezantojë punimet të përzgjedhura si më të mira, të punuar nga studentë dhe akademikë të interesuar të cilët do të përfaqësojnë kështu edhe Universitetin ku studiojnë apo punojnë. Konferenca synon t’u ofrojë pjesëmarrësve një platformë unike për të paraqitur punimet e tyre dhe për të ndarë njohuritë. Ftohen pjesëmarrësit që me kërkimet të tyre të identifikojnë problematika dhe të vijnë me propozime të ndryshme të cilat mund t’i shërbejnë rregullatorit dhe palëve të interesit për të kontribuar pozitivisht në zhvillimin e tregjeve nën mbikëqyrjen e AMF-së.

=========================================================================================================

Konferencë Kombëtare II, "Sistemi i pensioneve vullnetare në Shqipëri - Zgjerimi i mbulimit", 8 tetor 2015, Tiranë

 • Për tekstin e fjalës së Drejtores së Përgjithshme Ekzekutive të AMF-së, zonjës Enkeleda SHEHI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës së Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Z. Blendi KLOSI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës të Menaxheres të Zyrës së Bankës Botërore në Tiranë, zonjës Tahseen SAYED, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e përfaqësuesit të Departamentit të Rregullimit dhe Licencimit, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Rumanisë, Z. Dan PESCARU, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës së Zëvendësministres së Financave, Zj. Irena BEQIRAJ, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës moderuese të Drejtorit të Përgjithshëm, INSTAT, Z. Gjergj FILIPI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Ekspertit të Sektorit Financiar, Banka Botërore, Z. Leendert VAN DRIEL, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për diskutimin e Drejtores së Statistikave Ekonomike, INSTAT Zj. Elsa DHULI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës moderuese të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv, Banka Intesa SanPaolo, Shqipëri Z. Silvio PEDRAZZI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e përfaqësueses së Vodafone Shqipëri,  Zj. Gentiana JOSIFI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e përfaqësueses së Tirana International Airport, Zj. Sonila RADA, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Zëvendësdrejtorit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Z. Astrit HADO, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Drejtorit Ekzekutiv, SIGAL LIFE, SIGAL LIFE, UNIQA Group Austria - Shoqëria Administruese e Fondit të Pensioneve Private, Z. Naim HASA, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Drejtores Ekzekutive, SiCRED - Shoqëria Administruese e Fondit të Pensioneve Private, Zj.Estela KOÇI, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për prezantimin e Drejtorit Ekzekutiv, Raiffeisen Invest - Shoqëria Administruese e Fondit të Pensioneve Private dhe e Sipërmarrjes së Investimeve, Z. Resmi HIBRAJ, ju lutemi, klikoni këtu.
 • Për tekstin e fjalës mbyllëse të Drejtores së Përgjithshme Ekzekutive të AMF-së, zonjës Enkeleda SHEHI, ju lutemi, klikoni këtu.

  Konferencë Ndërkombëtare I, "Ritheksimi i Pavarësisë së Autoritetit Rregullator të Sektorit Financiar", 31 tetor 2012, Tiranë