Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

Pezullim i përkohshëm i veprimtarisë në përputhje me vendimin e aksionarit nr. 16 datë 07.04.2015