13 Prill 2017

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Ditën e premte, datë 14 prill 2017, ora 13:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Projekt “Për miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  për vitin 2016”;
  3. Projekt “Për miratimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2016”.