Akte Nënligjore

Udhëzim nr. 62, datë 22.05.2008 "Për vlerësimin e arritjeve individuale të punonjësit"

Ky Udhëzim ka si qëllim vlerësimin e punës dhe performancës së secilit anëtar të stafit në Autoritetin e [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 22/05/2008
 

Udhëzim nr. 2, datë 21.11.2007 "Për procedurat e inspektimit në subjektet financiare jo-bankare"

Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të pikave 2, 3 dhe 19 të Nenit 14 të Ligjit Nr. 9572 datë 03/07/2006 [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 21/11/2007
 

Udhëzim nr. 4, datë 03.10.2007 "Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit"

Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i Parimeve dhe Rregullave të Përgjithshme të Sigurisë së Informacionit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 03/10/2007