Media: Artikuj

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Gusht 2017

Në mbledhjen e datës 31 gusht 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet nën mbikëqyrje (2017–2020); Miratimin e një shtese në Vendimin e Bordit nr. 69, datë 19.06.2017 “Për miratimin e strukturës [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-korrik 2017

25 Gusht 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-korrik 2017 kapën vlerën mbi 8,873 milionë lekë, ose 11.43% më shumë se në periudhën janar-korrik 2016. Gjatë periudhës janar-korrik 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 672,162 me një rritje prej 14.73% krahasuar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Gusht 2017

Ditën e enjte, datë 31 gusht 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të shoqërive të sigurimit për periudhat e ndërmjetme të 6-mujorit [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 106, korrik 2017

11 Gusht 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 106, korrik 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 106 klikoni [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.06.2017

11 Gusht 2017

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2017, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”dhe fondi i investimeve “Credins [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2017

11 Gusht 2017

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2017, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.06.2017 tregon një total asetesh neto prej 1,496.25 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 177.51 milionë lekë (13.46%) krahasuar [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në sigurime

31 Korrik 2017

Në zbatim të nenit  209, pika 2, të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 3, pika 1/c, të Rregullores nr. 48 datë 30.06.2015  “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Korrik 2017

Në mbledhjen e datës 27 korrik 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP dhe SIK “Credins Invest” sh.a., si dhe fondit të pensionit dhe fondit të investimit që administrohen prej saj për vitin financiar që mbyllet [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2017

25 Korrik 2017

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar-qershor 2017 u dominua në masën 67.88% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 32.12% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 93.68% e të gjitha transaksioneve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-qershor 2017

25 Korrik 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-qershor 2017 kapën vlerën mbi 7,415 milionë lekë, ose 12.03% më shumë se në periudhën janar-qershor 2016. Gjatë periudhës janar-qershor 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 551,848 me një rritje prej 14.69% krahasuar [...]