Rregullore

Rregullore nr. 129, datë 26.11.2015 "Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 129
  Datë: 26/11/2015
 • Hyn në fuqi : 26/11/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për kushtet, procedurat, të drejtat dhe detyrimet, e pranimit, fillimit, vazhdimit dhe mbarimit të marrëdhënieve të punës së punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 23, datë 26.02.2016)

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 93, datë 27.06.2016)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 13, datë 03.02.2017)

   Materiali i plotë