Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 165, datë 23.12.2008 "Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/ Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve"
Kjo rregullore përcakton dokumentacionin shoqërues të kërkesës dhe kriteret për licencim për veprimtari të tregtimit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/23/2008

Rregullore nr. 120, datë 02.10.2008 "Mbi licencimin dhe mbikëqyrjen e bursës së titujve"
Qëllimi i kësaj rregulloreje është të parashikojë kushtet, kërkesat dhe proçedurat për licencimin e shoqërisë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/2/2008

Rregullore nr. 115, datë 11.09.2008 "Mbi përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive dhe të librit të transaksioneve"
Kjo rregullore përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive të cilat duhen të mbahen nga ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/11/2008

Rregullore nr. 114, datë 11.09.2008 "Për Konfidencialitetin në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"
Objekt i kësaj rregulloreje është klasifikimi, ruajtja dhe administrimi i informacionit jopublik ne Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/11/2009

Udhëzim nr. 62, datë 22.05.2008 "Për vlerësimin e arritjeve individuale të punonjësit"
Ky Udhëzim ka si qëllim vlerësimin e punës dhe performancës së secilit anëtar të stafit në Autoritetin e ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/22/2008

(MBETET E ZBATUESHME PËR AKTIVET NË MBULIM TË PROVIGJONEVE MATEMATIKE) VKM nr. 96, datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"
VKM nr. 96. Datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë ...
Miratoi Keshilli i Ministrave. Hyn në fuqi 2/3/2008

Udhëzim nr. 2, datë 21.11.2007 "Për procedurat e inspektimit në subjektet financiare jo-bankare"
Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të pikave 2, 3 dhe 19 të Nenit 14 të Ligjit Nr. 9572 datë 03/07/2006 ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/21/2007

Udhëzim nr. 4, datë 03.10.2007 "Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit"
Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i Parimeve dhe Rregullave të Përgjithshme të Sigurisë së Informacionit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/3/2007

Rregullore nr. 3, datë 03.10.2007 "Për Rregjistrin Elektronik Online të Shitjeve të Sigurimit të Detyrueshëm Motorrik"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës dhe procedurave për identifikimin dhe raportimin e shitjeve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/1/2007

Udhëzim nr. 6, datë 30.08.2007 "Mbi administrimin e mirë të dëmeve në sigurime"
Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e parimeve dhe rregullave të përgjithshme në procedurat e e trajtimit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/30/2007

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë