Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 3, datë 03.10.2007 "Për Rregjistrin Elektronik Online të Shitjeve të Sigurimit të Detyrueshëm Motorrik"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës dhe procedurave për identifikimin dhe raportimin e shitjeve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/1/2007

Udhëzim nr. 2, datë 21.11.2007 "Për procedurat e inspektimit në subjektet financiare jo-bankare"
Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të pikave 2, 3 dhe 19 të Nenit 14 të Ligjit Nr. 9572 datë 03/07/2006 ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/21/2007

Udhëzim nr. 4, datë 03.10.2007 "Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit"
Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i Parimeve dhe Rregullave të Përgjithshme të Sigurisë së Informacionit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/3/2007

Udhëzim nr. 6, datë 30.08.2007 "Mbi administrimin e mirë të dëmeve në sigurime"
Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e parimeve dhe rregullave të përgjithshme në procedurat e e trajtimit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/30/2007

Rregullore nr. 17, datë 21.03.2007 "Për mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave të subjekteve të licensuara, autorizuara dhe miratuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare"
(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr.57, datë 25.06.2009 dhe vendimin e Bordit nr.76, datë 28.08.2009) Kjo rregullore përcakton mënyrën ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/21/2007

Udhëzim nr. 11, datë 08.02.2007 "Mbi rregullat e publikimit të të dhënave të shoqërive të sigurimit, shoqërive të brokerimit në kuadrin e transparencës ndaj publikut dhe mbrojtjes konsumatore"
Objekti i ketij udhezimi është përcaktimi i rregullave për publikimin e të dhënave të nevojshme për të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 2/8/2007

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë