Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 90, datë 18.07.2012 "Për rregullat e inventarizimit, vlerësimit dhe nxjerrjes nga përdorimi të aktiveve në zotërim të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe procedurave për inventarizimin, vlerësimin dhe nxjerrjen ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 7/18/2012

Rregullore nr. 50, datë 21.03.2012 "Mbi rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit"
Kjo rregullore përcakton rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit, si dhe ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/21/2012

Rregullore nr. 36, datë 21.03.2012 "Për krijimin, llogaritjen, financimin, administrimin e fondit të kompensimit dhe kryerjen e pagesave të dëmeve"
Kjo rregullore përcakton rregulla në lidhje me administrimin e Fondit të Kompensimit.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/21/2012

Rregullore nr. 177, datë 13.12.2011 "Mbi organizimin e veprimtarisë kërkimore në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"
Kjo Rregullore ka për objekt të përcaktojë normat e përgjithshme që rregullojnë organizimin e veprimtarisë kërkimore ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/13/2011

Rregullore nr. 131, datë 06.10.2011 "Mbi kodin e sjelljes të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"
Kjo rregullore ka për qëllim të rregullojë sjelljen dhe kushtet për kryerjen e veprimtarisë të shoqërive të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 130, datë 06.10.2011 "Për regjistrin e investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"
Kjo rregullore përcakton rregullat për formën dhe përmbajtjen e të dhënave të regjistrit të investitorëve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 129, datë 06.10.2011 "Mbi procedurat, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e fondeve të investimeve"
Kjo rregullore përcakton procedurën, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e një fondi investimesh.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 128, datë 06.10.2011 "Mbi procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"
Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e procedurave dhe kërkesave shtesë për licencimin e depozitarit  të sipërmarrjeve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 127, datë 06.10.2011 "Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve"
Kjo rregullore përcakton përmbajtjen minimale, afatet dhe formën e raporteve të detyrueshme të dorëzuara në Autoritetin ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 119, datë 19.09.2011 "Për kodin e etikës së audituesit të brendshëm"
Qëllimi i Kodit Etik është që të promovojë një kulturë etike në  ushtrimin e auditimit të brendshëm.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/19/2011

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë