Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 129, datë 06.10.2011 "Mbi procedurat, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e fondeve të investimeve"
Kjo rregullore përcakton procedurën, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e një fondi investimesh.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 128, datë 06.10.2011 "Mbi procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"
Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e procedurave dhe kërkesave shtesë për licencimin e depozitarit  të sipërmarrjeve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 127, datë 06.10.2011 "Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve"
Kjo rregullore përcakton përmbajtjen minimale, afatet dhe formën e raporteve të detyrueshme të dorëzuara në Autoritetin ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 119, datë 19.09.2011 "Për kodin e etikës së audituesit të brendshëm"
Qëllimi i Kodit Etik është që të promovojë një kulturë etike në  ushtrimin e auditimit të brendshëm.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/19/2011

Rregullore nr. 118, datë 19.09.2011 "Për kartën e auditimit të brendshëm"
Kjo rregullore përcakton misionin, qëllimin, objektivat e punës dhe përgjegjësitë e funksionit të auditimit të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/19/2011

Rregullore nr. 110, datë 28.07.2011 "Për përcaktimin e nivelit të provigjoneve teknike të sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit"
Objekti i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i nivelit të provigjoneve teknike, përmbajtjes së bazës teknike ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/25/2011

Rregullore nr. 78, datë 29.06.2011 "Mbi përmbajtjen e rregjistrit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"
Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e regjistrave të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, të cilat mbahen nga Autoriteti ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/29/2011

Rregullore nr. 77, datë 29.06.2011 "Mbi përcaktimin e vlerës së aseteve të sipermarrjeve të investimit kolektiv dhe llogaritjen e vlerës neto të aseteve të tyre për kuotë ose për aksion"
Kjo rregullore përcakton bazën e detyrueshme për përcaktimin e vlerës së aseteve të sipërmarrjeve të investimeve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/29/2011

Rregullore nr. 69, datë 26.05.2011 "Për autorizimin e individëve për shitjen e kuotave/aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike"
Kjo rregullore përcakton kushtet, mënyrën e autorizimit për shitjen e kuotave/aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/26/2011

Rregullore nr. 68, datë 26.05.2011 "Për dhënien e licencës, veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe kërkesat e raportimit për sipërmarrjen e investimeve kolektive me ofertë publike të krijuar nga një shoqëri e huaj administruese"
Kjo rregullore përcakton dokumentacionin shtesë për dhënien e licencës për sipërmarrjen e investimeve kolektive me ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/26/2011

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë