Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 74, datë 28.08.2009 "Mbi përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të veprimtarisë tregtare të shoqërive komisionere në letrat me vlerë"
Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të raportit të veprimtarisë tregetare për shoqëritë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/28/2009

Rregullore nr. 68, datë 27.07.2009 "Mbi përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare në fushën e letrave me vlerë"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave në lidhje me përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 7/27/2009

Rregullore nr. 53, datë 25.06.2009 "Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit"
Kjo Rregullore ka si qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave të trajtimit të dëmeve, që mbulohen nga kontrata e ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/25/2009

Rregullore nr. 42, datë 28.05.2009 "Mbi detyrimin e emetuesit për informimin e publikut mbi faktet me rëndësi materiale"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së dhënies dhe të përmbajtjes të informacionit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2009

Rregullore nr. 41, datë 28.05.2009 "Mbi likuiditetin minimal të shoqërive të brokerimit të letrave me vlerë"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së balancimit të aseteve likuide me detyrimet me afat ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2009

Rregullore nr. 36, datë 30.04.2009 "Për rregjistrin elektronik të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike"
Kjo rregullore miratohet në bazë dhe për zbatim të ligjit nr.10076, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/30/2009

Rregullore nr. 22, datë 26.03.2009 "Për tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë së RSH-së"
Objekt i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i rregullave për funksionimin dhe mbikëqyrjen e tregut me pakicë të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/26/2009

Rregullore nr. 21, datë 26.03.2009 "Për kushtet e autorizimit të kujdestarit të letrave me vlerë të Qeverisë"
(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr.79, datë 28.08.2009) Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e kushteve të kryerjes së ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/26/2009

Rregullore nr. 14, datë 25.02.2009 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"
Qëllimi i kësaj rregulloreje është garantimi i një vendimmarrjeje të paanshme, transparente, në interesin më të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 2/25/2009

VKM nr. 5, datë 07.01.2009 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 96, datë 03.02.2008 të Këshillit të Ministrave "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve""
Këto ndryshime në VKM nr. 96 datë 03.02.2008, kanë për qëllim rritjen e kufirit të sipërm të lejueshëm ...
Miratoi Keshilli i Ministrave. Hyn në fuqi 1/7/2009

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë