Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 114, datë 11.09.2008 "Për Konfidencialitetin në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"
Objekt i kësaj rregulloreje është klasifikimi, ruajtja dhe administrimi i informacionit jopublik ne Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/11/2009

Rregullore nr. 22, datë 26.03.2009 "Për tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë së RSH-së"
Objekt i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i rregullave për funksionimin dhe mbikëqyrjen e tregut me pakicë të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/26/2009

Rregullore nr. 21, datë 26.03.2009 "Për kushtet e autorizimit të kujdestarit të letrave me vlerë të Qeverisë"
(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr.79, datë 28.08.2009) Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e kushteve të kryerjes së ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/26/2009

Rregullore nr. 14, datë 25.02.2009 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"
Qëllimi i kësaj rregulloreje është garantimi i një vendimmarrjeje të paanshme, transparente, në interesin më të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 2/25/2009

VKM nr. 5, datë 07.01.2009 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 96, datë 03.02.2008 të Këshillit të Ministrave "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve""
Këto ndryshime në VKM nr. 96 datë 03.02.2008, kanë për qëllim rritjen e kufirit të sipërm të lejueshëm ...
Miratoi Keshilli i Ministrave. Hyn në fuqi 1/7/2009

Rregullore nr. 165, datë 23.12.2008 "Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/ Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve"
Kjo rregullore përcakton dokumentacionin shoqërues të kërkesës dhe kriteret për licencim për veprimtari të tregtimit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/23/2008

Rregullore nr. 120, datë 02.10.2008 "Mbi licencimin dhe mbikëqyrjen e bursës së titujve"
Qëllimi i kësaj rregulloreje është të parashikojë kushtet, kërkesat dhe proçedurat për licencimin e shoqërisë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/2/2008

Rregullore nr. 115, datë 11.09.2008 "Mbi përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive dhe të librit të transaksioneve"
Kjo rregullore përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive të cilat duhen të mbahen nga ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/11/2008

Udhëzim nr. 62, datë 22.05.2008 "Për vlerësimin e arritjeve individuale të punonjësit"
Ky Udhëzim ka si qëllim vlerësimin e punës dhe performancës së secilit anëtar të stafit në Autoritetin e ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/22/2008

(MBETET E ZBATUESHME PËR AKTIVET NË MBULIM TË PROVIGJONEVE MATEMATIKE) VKM nr. 96, datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"
VKM nr. 96. Datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë ...
Miratoi Keshilli i Ministrave. Hyn në fuqi 2/3/2008

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë