Akte Nënligjore

Rregullore nr. 159, datë 29.09.2021 “Për regjistrin elektronik online të shitjeve”

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të funksionimit, identifikimit dhe raportimit të të dhënave [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/09/2021
 

Rregullore nr. 126, datë 28.07.2021 “Për llogaritjen e fondit të kompensimit si dhe rastet e prekjes, të ndërhyrjes dhe rivendosjes së vlerës minimale të fondit të kompensimit”

Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë mënyrën e llogaritjes së Fondit të Kompensimit, kontributin [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 28/07/2021
 

Rregullore nr. 125, datë 28.07.2021 “Për përcaktimin e rregullave dhe metodologjisë së llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohet nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Kjo rregullore përcakton rregullat, procedurat dhe metodologjinë e llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohen nga kontrata [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 03/08/2021
 

Rregullore nr. 108, datë 30.06.2021 “Për sipërmarrjet dhe nënfondet kryesore e furnizuese”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave për shoqëritë administruese të fondeve, depozitarët [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 107, datë 30.06.2021 “Mbi përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raporteve të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, Shoqërive Administruese dhe Depozitarëve”.

Kjo rregullore, ka për qëllim të përcaktojë rregullat lidhur me përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raportimit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 106, datë 30.06.2021 “Mbi investimet, huadhënien dhe huamarrjen e sipërmarrjeve të licencuara të investimeve kolektive me ofertë publike”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave për investimet, huadhënien dhe huamarrjen e sipërmarrjeve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 105, datë 30.06.2021 “Për regjistrin elektronik të dëmeve të Byrosë Shqiptare të Sigurimit”.

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave për mbledhjen, ruajtjen dhe raportimin elektronik të të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 104, datë 30.06.2021 “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rolit mbikëqyrës, përmbajtjes, afateve, kërkesave për [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 103, datë 30.06.2021 “Për mënyrën e administrimit dhe pagesave të dëmeve Fond Kompensimi me datë aksidenti përpara hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 32/2021”.

Kjo rregullore përcakton rregullat e administrimit dhe pagesave të praktikave, objekt i Fondit të Kompensimit, me datë aksidenti përpara [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 2, datë 27.01.2021 “Për funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të themeluara në Republikën e Shqipërisë nga shoqëritë administruese të fondeve dhe depozitarët”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë kërkesat për veprimtarinë e sipërmarrjeve të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 27/01/2021