Akte Nënligjore

Rregullore nr. 108, datë 30.06.2021 “Për sipërmarrjet dhe nënfondet kryesore e furnizuese”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave për shoqëritë administruese të fondeve, depozitarët [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 107, datë 30.06.2021 “Mbi përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raporteve të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, Shoqërive Administruese dhe Depozitarëve”.

Kjo rregullore, ka për qëllim të përcaktojë rregullat lidhur me përmbajtjen, afatet kohore dhe formën e raportimit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 106, datë 30.06.2021 “Mbi investimet, huadhënien dhe huamarrjen e sipërmarrjeve të licencuara të investimeve kolektive me ofertë publike”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave për investimet, huadhënien dhe huamarrjen e sipërmarrjeve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/06/2021
 

Rregullore nr. 105, datë 30.06.2021 “Për regjistrin elektronik të dëmeve të Byrosë Shqiptare të Sigurimit”.

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave për mbledhjen, ruajtjen dhe raportimin elektronik të të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 104, datë 30.06.2021 “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rolit mbikëqyrës, përmbajtjes, afateve, kërkesave për [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 103, datë 30.06.2021 “Për mënyrën e administrimit dhe pagesave të dëmeve Fond Kompensimi me datë aksidenti përpara hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 32/2021”.

Kjo rregullore përcakton rregullat e administrimit dhe pagesave të praktikave, objekt i Fondit të Kompensimit, me datë aksidenti përpara [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/07/2021
 

Rregullore nr. 2, datë 27.01.2021 “Për funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të themeluara në Republikën e Shqipërisë nga shoqëritë administruese të fondeve dhe depozitarët”.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë kërkesat për veprimtarinë e sipërmarrjeve të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 27/01/2021
 

Rregullore nr. 198, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim”

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë kriteret dhe procedurat për njohjen e programit të aktiviteteve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/12/2020
 

Rregullore nr. 197, datë 29.12.2020 “Për vlerësimin e përshtatshmërisë së klientit”

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së vlerësimit të përshtatshmërisë [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/12/2020
 

Rregullore nr. 196, datë 29.12.2020 “Për procedurën e certifikimit dhe kualifikimet e punonjësve me funksione kyçe të shoqërisë komisionere”

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurës së certifikimit të aftësisë dhe përshtatshmërisë [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/12/2020